Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Achiziție intracomunitară autoturism nou – speță

TVA-drept-deducere

Data publicării: 08 august 2017

Situație: O societate ABC SRL, neplătitoare de TVA desfășoară activități scutite fără drept de deducere și dorește să achiziționeze din Germania un autoturism nou în sumă de 25.000 euro.

Având în vedere că depășește plafonul de 10.000 euro pentru achiziția intracomunitară de bunuri este obligată să se înregistreze plătitoare de TVA și să depună D301 și D390?

Soluție:

În acest caz, cumpărătorul din România este obligat să se înregistreze în regim special în scopuri de TVA conform prevederilor art. 317 “Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii”, fără a avea posibilitatea să opteze ca furnizorul să taxeze livrarea  în Germania.

Obligația rezultă din prevederile alin. (1) lit. a) ale art. 317 “Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

  1. a) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 și care nu sunt deja înregistrate conform lit. b) – d) sau alin. (2), care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară; “

Aceste prevederi sunt coroborate cu cele de la art. 268 “Operațiuni impozabile” alin. (3) lit. b) din Codul fiscal”(3). Sunt, de asemenea, operațiuni impozabile și următoarele operațiuni efectuate cu plată, pentru care locul este considerat a fi în România, potrivit art. 276:  ….

  1. b) o achiziție intracomunitară de mijloace de transport noi, efectuată de orice persoană; “

Ulterior înregistrării în scopuri de TVA în România, cumpărătorul din România este obligat să comunice codul de TVA obținut de la autoritatea fiscală din România furnizorului intracomunitar, asumându-și astfel obligația plății TVA în România. Din acest moment, furnizorul intracomunitar facturează bunurile livrate fără TVA și cumpărătorul din România datorează TVA bugetului de stat din România, fiind obligat să achite, efectiv, TVA datorată pentru achiziția intracomunitară de bunuri efectuată.

Astfel, suma TVA datorată pentru achiziția astfel efectuată se calculează prin aplicarea cotei  TVA de 19%  la o bază de impozitare determinată în lei prin utilizarea cursului valutar al BNR în vigoare la data emiterii facturii de către furnizor și se virează bugetului de stat până pe data de 25 a lunii următoare achiziției.

Valoarea operațiunii se raportează prin formularul cod 301.

Prin decontul cod 301, operațiunea se raportează la secțiunea 1 “Achiziții intracomunitare de bunuri taxabile – altele decât mijloacele de transport noi și produsele accizabile” care cuprinde următoarele coloane:

  • număr document/dată. În această coloană se înscrie factura furnizorului intracomunitar;
  • valoarea în valuta. În această coloană se înscrie valoarea facturii emise de către prestator;
  • tipul valutei (euro, chf, usd etc.);
  • cursul de schimb valutar utilizat;
  • baza de impozitare a TVA. În această coloană se înscrie suma în lei rezultată din aplicarea cursului valutar asupra valorii în valută facturate de furnizor.
  • TVA datorată.

Formularul cod 301 reglementat prin OMFP nr. 592 din 3 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în M.Of. nr. 94 din 8 februarie 2016 se depune sau se transmite electronic la organul fiscal competent până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea operațiunilor.

Până la aceeași dată se efectuează și plata efectivă a sumei TVA datorate bugetului de stat.

În plus, cumpărătorul din România are și obligația raportării prin declarația cod 390 VIES “Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” a valorii achiziției intracomunitare astfel efectuate.

Pentru suma TVA achitată bugetului de stat, cumpărătorul din România  nu are drept de deducere deoarece este înregistrat TVA doar pentru efectuarea unei A.I.C. la depășirea plafonului de 34.000 lei.

Este important de precizat faptul că, prin această înregistrare fiscală, cumpărătorul din România  nu dobândește calitatea de plătitor de TVA în regim normal astfel încât să exercite dreptul de deducere prin decontul de TVA cod 300 conform prevederilor art.  297 alin. (2) din Codul fiscal.

Practic, cu suma TVA achitată pentru care nu își poate exercita dreptul de deducere, raportată prin decontul special cod 301, cumpărătorul din România trebuie să reîntregească costul autoturismului deoarece suma respectivă, nerecuperabilă de la buget, este aferentă  achiziției acestuia. 

Asa cum se poate constata, înregistrarea în regim special nu conferă cumpărătorului dreptul de aplicare a regimului de taxare inversă, ci doar obligația de a achita, efectiv, suma TVA datorată bugetului de stat. De asemenea, deoarece nu este înregistrată în scopuri de TVA în regim normal, nu poate fi vorba despre ajustarea TVA deoarece ajustarea trebuie efectuată numai dacă s-a exercitat dreptul de deducere, iar acest drept se exercită numai de către un plătitor de TVA, înregistrat conform art. 316.