Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Cazierul fiscal în 2019 – modificări

images (8)

Data publicării: 17 februarie 2019

Cazierul fiscal este reglementat de Ordonanța Guvernului nr.39 din 26 august 2015, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr.655 din 31 august 2015.

Documentul în discuție se utilizează în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și al eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informații care relevă modul de respectare a legislației fiscale, contabile, vamale și a disciplinei financiare de către contribuabili.

Astfel ANAF ține evidența și verifică respectarea normelor fiscale, contabile și financiare.

Este util de menționat faptul că acesta vizează contribuabilii, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice ori entități care nu au respectat legile fiscale, contabile, vamale sau financiare și are rolul de a preveni și de a combate evaziunea fiscală.

În cazierul fiscal se ține evidența persoanelor fizice și juridice, precum și a asociaților, acționarilor și reprezentanților legali ai persoanelor juridice, care au săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară.

Menționăm că în prima săptămână a lui 2019, s-au modificat cateva dispoziții ale legii de bază ce reglementează cazierul fiscal.

 Astfel, în Monitorul Oficial nr.4 din 3 ianuarie 2019, a fost publicată Legea nr.346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal.

Conform dispozițiilor art.4, alin.(7) din OG nr.39/2015 privind cazierul fiscal, în situația în care sunt desemnați noi reprezentanți / reprezentanți legali și se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mențiunilor privind desemnarea noilor reprezentanți legali în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului, inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al acestora.

Astfel, prin Legea 346, a fost introdusă o excepție de la prevederea de mai sus și anume, în cazul contribuabilului aflat în insolvență, în faliment sau dizolvare, inactivitatea fiscală nu se va înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvență.

Cazierul fiscal conține informații privind respectarea sau nerespectarea legilor fiscale în vigoare.

În funcție de statutul solicitantului, documentele necesare pentru obținerea certificatului de cazier fiscal sunt cele menționate mai jos.

 În cazul persoanelor fizice, sunt necesare următoarele documente:

 • cerere tip, se distribuie gratuit – formularul 502 (se depune personal sau prin reprezentant);
 • actul de identitate (BI/CI) al titularului sau reprezentantului, după caz (original și copie);
 • procură autentică sau împuternicire avocațială, în cazul în care cererea nu se depune personal, ci prin reprezentant.

 În situația persoanelor juridice, sunt necesare documentele:

 cerere tip, se distribuie gratuit – formularul 502 , (se depune de către reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant pe bază de mandat);

 • documentul care atestă numirea reprezentantului legal (Ex. acte constituire / certificat constatator de la oficiul registrului comerțului) și certificatul de înregistrare;
 • actul de identitate (BI/CI) al reprezentantului legal al acestora sau al reprezentantului pe bază de mandat, după caz, (original și copie);
 • împuternicirea, în cazul în care cererea se depune prin reprezentant.

 Asociațiile/entitățile fără personalitate juridică vor avea nevoie de:

 • cerere tip, se distribuie gratuit – formularul 502 (cererea se depune de către unul din asociați, pe baza împuternicirii date de ceilalți asociați sau de reprezentantul acestora);
 • actul de identitate (BI/CI) al asociatului desemnat sau al reprezentantului pe bază de mandat, după caz, (original și copie);
 • împuternicirea dată asociatului desemnat de ceilalți asociați;
 • împuternicirea, în cazul în care cererea se depune prin reprezentant.

Menționăm că direcțiile generale ale Finanțelor publice județene și administrațiile municipiului București emit la nivel local cazierul fiscal.

Cererile pentru eliberarea certificatelor de cazier fiscal se depun la organul fiscal responsabil cu administrarea acestora pe plan local.

Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică, fără perceperea de taxe.

Certificatul de cazier fiscal este valabil timp de 30 de zile de la data eliberării lui și numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Este important de precizat faptul că situațiile în care certificatul de cazier fiscal se obține doar prin Oficiul Registrului Comerțului sunt:

 • la înființarea societăților comerciale, a societăților cooperative și a cooperativelor agricole, de către asociați, acționari și reprezentanții legali desemnați;
 • la autorizarea exercitării unei activități independente de către solicitanți;
 • la cesiunea părților sociale sau a acțiunilor de către noii asociați sau acționari;
 • la numirea de noi reprezentanți legali, precum și la cooptarea de noi asociați sau acționari cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanți legali, asociați și acționari.
error: Content is protected !!
RSS
Follow by Email