Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Client în reorganizare – ajustarea bazei de impozitare a TVA (speță)

factura-fiscala

Data publicării: 21 martei 2019

Situație: Pentru un client al societății ABC SRL s-a pus în aplicare un plan de reorganizare confirmat printr-o sentință judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014, definitivă, prin care creanța respectivă devine nulă.

În aceste condiții are ABC SRL dreptul de a ajusta TVA ?

 Soluție:

Potrivit legislației în vigoare, societatea  care deține creanța trebuie să efectueze ajustarea bazei de impozitare a TVA aferentă creanței respective, care poate fi valoarea unei facturi sau a unui cumul de facturi emise, dar neîncasate.

Ajustarea bazei de impozitare a TVA se efectuează conform prevederilor art. 287 lit. d) din Codul fiscal.    

“Baza de impozitare se reduce în următoarele situații: ….d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare ….. a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată. Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, ……. ”

Conform prevederilor pct.32 alin. (6) din normele de aplicare ale acestui articol  “Ajustarea prevăzută la art. 287 lit. d) din Codul fiscal se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotărârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolventei, sub sancțiunea decăderii.

Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedura fiscală.

În cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează anularea taxei neexigibile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii realizate. ”

Pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA se emite o factură de corecție (stornare) a facturii emise inițial. Fiind o factură de stornare, factura se emite cu semnul minus, aplicând aceeași cotă de TVA în vigoare la data emiterii facturii inițiale.

Daca valoarea creanței totale este formată din mai multe facturi, se emite o factură de stornare pentru fiecare factură emisă inițial, fără a se emite o factură globala pentru valoarea totală a creanței. Este recomandabil ca, în  fiecare factura emisă cu semnul minus, să se înscrie informații referitoare la: cota TVA;  nr. și data facturii inițiale; baza legală: Legea nr. 227/2015, art. 287 lit. d); nr. și data  Hotărârii Judecătorești.

Prin urmare, documentul justificativ care stă la baza înregistrărilor contabile este factură, emisă în baza sentinței judecătorești  de stabilire a planului de reorganizare.

Astfel, ajustarea se efectuează în perioada în care a fost emisă sentința respectivă.

Pentru aplicarea unui tratament fiscal corect, trebuie avut în vedere prevederile art. 282 “Exigibilitatea pentru livrări de bunuri și prestări de servicii” alin. (9) din Codul fiscal conform cărora ” (9) în cazul evenimentelor menționate la art. 287, taxa este exigibilă la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile și cursul de schimb valutar sunt aceleași ca și ale operațiunii de bază care a generat aceste evenimente. ”

Obligația emiterii unei facturi este reglementată la pct. 32 din normele de aplicare ale art. 287 “32. (1) în situațiile prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii își ajustează baza impozabilă a taxei după efectuarea livrării/prestării sau după facturarea livrării/prestării, chiar dacă livrarea/prestarea nu a fost efectuată, dar evenimentele prevăzute la art. 287 din Codul fiscal intervin ulterior facturării și înregistrării taxei în evidențele persoanei impozabile. În acest scop furnizorii/prestatorii trebuie să emită facturi cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise și beneficiarului. …”

Astfel, ajustarea negativă a bazei de impozitare se efectuează prin emiterea de facturi, cu semnul minus, respectând același regim de impozitare și aplicând cota TVA în vigoare la data emiterii facturii inițiale, de exemplu,  24%.

Valoarea facturilor astfel emise, cu semnul minus, se evidențiază în jurnalul pentru vânzări întocmit pentru luna în care factura de ajustare este emisă (de exemplu februarie 2019) și se raportează, atât prin decontul de TVA cod 300 aferent lunii februarie 2019, la rândul 16,  denumit “Regularizări taxa colectată”, cât și prin declarația informativă cod 394, în cartușul C alocat persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, cu cod valid de TVA.

Oligativitatea emiterii unei facturi pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA rezultă din  prevederile articolului 330 ,,Corectarea documentelor,, alin.(2)  din Codul fiscal prin care se face precizarea  “ (2) În situațiile prevăzute la art. 287 furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi, cu valorile înscrise cu semnul minus sau, după caz, o mențiune din care să rezulte ca valorile respective sunt negative când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus sau fără mențiunea din care să rezulte ca valorile respective sunt negative, daca baza de impozitare se majorează, care se transmit și beneficiarului, cu excepția situației prevăzute la art. 287 lit. d).. ”.

Astfel, un exemplar al facturii de ajustare se transmite și clientului aflat în reorganizare, chiar dacă acel client nu este obligat să ajusteze suma TVA dedusă, aspect reglementat prin norme, la pct. 32 alin. (4) “ (4) Beneficiarii au obligația să ajusteze dreptul de deducere exercitat inițial, potrivit prevederilor art. 304 alin. (1) lit. b) și art. 305 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai pentru operațiunile prevăzute la art. 287 lit. a) – c) și e) din Codul fiscal.”

 

error: Content is protected !!