Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Impozit specific, micro sau impozit pe profit – spețe

taxe

Data publicării: 02 aprilie 2017

Situație nr.1:

O societate, Beta SRL cu obiect de activitate baruri de zi (5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”) este plătitoare de impozit pe profit la 31.12.2016 și are o cifră de afaceri sub 500.000 euro, dar societatea are și un contract de asociere cu o societate de pariuri. Societatea are un capital social mai mic decât 45.000 lei.

Ce impozit va plăti în 2017 având în vedere că obține venituri din jocuri de noroc și din activitatea de bar?

Soluție nr.1:

Având în vedere datele furnizate mai sus, din analiza acestora rezultă următoarele:

  • societatea a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro, dar mai mari decât 100.000 euro, calculat la cursul de schimb de 4,5411 lei/euro,
  • are înscris obiect de activitate conform cod CAEN 5630 “Baruri și alte activități de servire a băuturilor”, clasa care include, în principal, operațiunile de pregătire și servire a băuturilor pentru consumul imediat în incintă,
  • a realizat venituri din jocuri de noroc și probabil va realiza și în anul 2017,
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii,
  • a fost plătitoare de impozit pe profit în anul 2016,
  • societatea are un capital social mai mic decât 45.000 lei.

Astfel, având în vedere informațiile prezentate, persoana juridică care desfășoară activități supuse prevederilor Legii nr. 170/2016 devine plătitoare de impozit specific începând cu 1 ianuarie 2017, fără însă a mai trece la sistemul de impozitare a microîntreprinderilor începând cu 1 februarie.

În situația în care societatea Beta SRL desfășoară activități mixte aceasta trebuie să plătească atât impozit specific cât și impozit pe profit (pentru veniturile din comerț cu amănuntul, jocuri de noroc, asociere).

În aceste condiții, conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 170/2016  se va comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual și se va depune formularul 010 până la data de 31 martie inclusiv a anului 2017 pentru care se plătește acest impozit.

Un alt formular 010 nu se depune deoarece se pastreaza statutul fiscal de plătitoare de impozit pe profit pentru anul 2017, așa cum l-a avut societatea la 31.12.2016.

În luna martie 2017 se va depune formularul 101 privind impozitul pe profit anual aferent exercițiului fiscal 2016.

Termenul de declarare și plată a primei tranșe a impozitului specific este până la 25 iulie 2017, termen până la care se declară și impozitul pe profit aferent trim. II, pentru profitul realizat din celelalte activități, dacă este cazul.

În formularea acestui răspuns avem în vedere următoarele prevederi legale:

– dispozițiile art. 1 din Legea nr. 170/2016 care stabilesc că persoanele juridice care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN enumerate trebuie să calculeze și să plătească acest impozit prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările ulterioare,

– la art. 10, alin. (1) se prevede că firmele care, în timpul anului, au și alte activități în afara codurilor CAEN dedicate impozitului specific, sunt obligate să aplice pentru acestea sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările ulterioare,

– la alin. (3) al art. 10 mai sus menționat, din Legea nr. 170/2016 se spune că “veniturile din alte activități luate în calcul sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv”.

Situație nr.2:

O societate ABC SRL:

– are CA în anul 2016 sub 500.000 euro

– are capitalul social cu mult peste 45.000 lei

– realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din Legea 170/2016

– la 31 dec.2016 este înregistrată ca plătitoare de impozit pe profit

Are societatea obligația de a modifica sistemul de impunere conform OUG 3/2017 începând cu 01.02.2017 prin depunerea Declarației de mențiuni 010 pentru ca ulterior, conform art. 48 alin. (52) din Codul fiscal având capital social peste 45.000 lei, să opteze pentru impozit pe profit prin depunerea unei noi Declarații de mențiuni 010?

Societatea plătitoare de impozit pe profit trebuie să depună două Declarații de mențiuni 010 pentru ca în final să fie tot plătitoare de impozit pe profit?

Soluție nr.2:

Având în vedere informațiile de mai sus, desprindem următoarele aspecte:

  • la 31.12.2016 societatea a realizat venituri cuprinse între limita echivalentului în lei a 100.000 euro – 500.000 euro,
  • capitalul social este peste 45.000 lei,
  • codul CAEN în baza căruia societatea și-a realizat veniturile este 5510 ”Hoteluri și alte facilități de cazare similare”.
  • în anul 2016 a fost plătitoare de impozit pe profit.

Pe baza acestor date rezultă că pentru anul 2017 societatea trebuie să aplice prevederile Legii nr. 170/2006 în sensul că va plăti atât impozitul specific unor activități începând cu luna ianuarie 2017 cât și impozit pe profitul realizat din desfășurarea altor operațiuni care se încadrează în prevederile Titlului II din Legea nr. 227/2015.

Următoarele prevederi legale sunt relevante:

– dispozițiile art. 1 din Legea nr. 170/2016 care stabilesc că persoanele juridice care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN enumerate (printre care și codul 5510) trebuie să calculeze și să plătească acest impozit prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările ulterioare,

– la art. 10, alin. (1) se prevede că firmele care, în timpul anului, au și alte activități în afara codurilor CAEN dedicate impozitului specific, sunt obligate să aplice pentru acestea sistemul de declarare și plata a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările ulterioare,

–  la alin. (3) al art. 10 mai sus menționat, din Legea nr. 170/2016 se spune că ”veniturile din alte activități luate în calcul sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv“,

–  la rd. 13 din formularul 010 ”Declarație de înregistrare fiscală/declarație de mențiuni/declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, aprobat prin OpAnaf nr. 3698/2015, modificat prin OpAnaf 511/2017,  este introdus și impozitul specific unor activități, în funcție de codul CAEN corespunzător activităților desfășurate care intră sub incidența impozitului specific prevăzut în Legea nr. 170/2016, fără nici o referire la ieșirea din evidență și luarea în evidență la poziția privind impozitul pe profit.

Prin urmare, având în vedere aceste prevederi legale și situația specifică societății în cauză, se consideră că persoana juridică care desfășoară activități supuse prevederilor Legii nr. 170/2016 devine plătitoare de impozit specific începând cu 1 ianuarie 2017, fără însă a mai trece la sistemul de impozitare a microîntreprinderilor începând cu 1 februarie.

În situația în care societatea desfășoară activități mixte, aceasta trebuie să plătească atât impozit specific cât și impozit pe profit (pentru veniturile din alte activități).

În aceste condiții, potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 170/2016  se va comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual și se va depune formularul 010 până la data de 31 martie inclusiv a anului 2017 pentru care se plătește impozitul specific.

Un alt formular 010 nu se depune deoarece se păstrează statutul fiscal de plătitoare de impozit pe profit pentru anul 2017, așa cum l-a avut societatea la 31.12.2016.

În luna martie 2017 se va depune formularul 101 privind impozitul pe profit anual aferent exercițiului fiscal 2016.

Termenul de declarare și plată a primei tranșe a impozitului specific este până la 25 iulie 2017, termen până la care se declară și impozitul pe profit aferent trim. II.

Pentru trim. I 2017 se declară prin formularul 100 creanța privind impozitul pe profit până la 25 aprilie 2017.

Situație nr.3:

O societate X SRL care desfășoară exclusiv activitate de restaurant cu o cifră de afaceri de 700 000 lei la data de 31.12.2016 este plătitoare de impozit pe profit în anul 2016 și în luna ianuarie 2017.

Din data de 01.02.2017 va plăti impozit specific sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau în luna ianuarie 2017 va plăti impozit specific și din februarie impozit pe veniturile microîntreprinderilor?

Soluție nr.3:

Conform prevederilor proiectului de ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 170/2016 persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care desfășoară ca activitate principală sau secundară activitatea/activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute  de Legea 170/2016 sunt obligate la plata impozitului specific unor activități.

Aceste prevederi se aplică și persoanelor juridice române care au devenit plătitoare de impozit pe profit ca urmare a exercitării opțiunii potrivit art. 48 alin. (5) si (5^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Microîntreprinderile care aplică prevederile titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la 1 ianuarie 2017 nu aplică impozitul specific unor activități.

Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 din lege, se verifică la data intrării în vigoare a legii, la începutul fiecărui an fiscal, pe baza situației existente la data de 31 decembrie a anului precedent.

Comunicarea către organul fiscal teritorial se efectuează până la data de 31 martie 2017 inclusiv sau, după caz, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

Potrivit prevederilor legale, firmele care erau plătitoare de impozit pe profit, devin microîntreprinderi de la 1 ianuarie 2017  dacă  au obținut  venituri sub plafonul de 100.000 euro.

Deoarece cifra de afaceri menționată este de 700.000 lei, mai mare decât plafonul de 100.000 euro, pentru anul 2017, societatea nu devine plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor la 1 ianuarie, ci de la această dată devine plătitoare de impozit specific conform prevederilor Legii nr. 170/2016.

Art. 48 alin (7) prevede că pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin excepție de la prevederile art. 41 și 42, până la acest termen se va depune și declarația privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut în perioada 1 – 31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.

Potrivit proiectului de HG pentru modificarea normelor de aplicare a Codului Fiscal publicat pe site-ul MFP, persoanele juridice române plătitoare de impozit specific unor activități potrivit prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități nu intră sub incidența prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul fiscal.

Potrivit celor prezentate, de la 1 ianuarie 2017, societatea devine plătitor de impozit specific unor activități, iar ulterior nu va mai trece la regimul de impunere aferent microîntreprinderilor la 1 februarie 2017.