Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Plafon achiziții intracomunitare – speță

6308785_o

Data publicării: 18 februarie 2017

Situație: O societate ABC SRL, neînregistrată în scopuri de TVA, dorește să efectueze achiziții intracomunitare de bunuri. Se dorește achiziția de produse cosmetice din Italia și revânzarea acestora în România prin intermediul unui site online. Ce obligații declarative va avea societatea dacă achiziția nu va depăși plafonul de 34.000 lei? Cum va factura furnizorul din Italia? Ce implicații fiscale sunt dacă societatea depășește plafonul de 34.000 lei?

Soluție:

Conform datelor prezentate mai sus, societatea ABC SRL, persoană impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA, dorește să efectueze achiziții intracomunitare de bunuri din Italia în România.

În analiza tratamentului fiscal al acestui tip de operațiune, trebuie avute în vedere prevederile art. 268 alin. (4) din Codul Fiscal, care menționează următoarele:

Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operațiuni impozabile în România achizițiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarele condiții:

“b) valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin normele metodologice.”

În acest sens, Normele metodologice de aplicare a art. 268 din Codul fiscal prevăd următoarele clarificări cu privire la cursul de schimb utilizat:

(5) Echivalentul în lei al plafonului pentru achiziții intracomunitare de bunuri de 10.000 euro, prevăzut la art. 268 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil în cursul unui an calendaristic, se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 și prin reducere când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.

Astfel, la calculul acestui plafon, se au în vedere următoarele reguli stabilite de Normele metodologice:

În aplicarea art. 268 alin. (5), pentru calculul plafonului de achiziții intracomunitare de bunuri se iau în considerare următoarele elemente:

     a) valoarea tuturor achizițiilor intracomunitare de bunuri, cu excepția achizițiilor prevăzute la alin. (7);

     b) valoarea tranzacției ce conduce la depășirea plafonului pentru achiziții intracomunitare de bunuri;

     c) valoarea oricărui import efectuat de persoana juridică neimpozabilă în alt stat membru, pentru bunurile transportate în România după import.

(7) La calculul plafonului pentru achiziții intracomunitare de bunuri nu se vor lua în considerare:

a) valoarea achizițiilor intracomunitare de produse accizabile;

b) valoarea achizițiilor intracomunitare de mijloace noi de transport;

c) valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost o livrare de bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul livrării se consideră a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

d) valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost o vânzare la distanță, pentru care locul livrării se consideră a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și (3) din Codul fiscal;

e) valoarea achizițiilor de bunuri second-hand, de opere de artă, de obiecte de colecție și antichități, așa cum sunt definite la art. 312 din Codul fiscal, în cazul în care aceste bunuri au fost taxate conform unui regim special similar celui prevăzut la art. 312 din Codul fiscal în statul membru din care au fost livrate;

f) valoarea achizițiilor de gaze naturale, energie electrică, energie termică sau agent frigorific a căror livrare a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (1) lit. e) și f) din Codul fiscal.

Prin urmare, pornind de la premiza că societatea ABC SRL nu a mai efectuat asemenea operațiuni, în cazul în care aceasta realizează achiziții intracomunitare de bunuri în România care nu depășesc pe parcusul anului în curs plafonul menționat anterior, nu va avea obligația de înregistrare în scopuri de TVA.

Astfel, furnizorul din Italia va factura cu TVA, întrucât, din punctul lui de vedere, nu se îndeplinesc condițiile pentru aplicarea scutirii cu privire la livrările intracomunitare de bunuri (societatea dumneavoastră nu are un cod valid de TVA).

Este important de precizat faptul că, la analiza depășirii plafonului conform regulilor prezentate mai sus, se va lua în calcul doar baza impozabilă și nu valoarea totală a facturii/facturilor (cea care include și valoarea TVA).

 În condițiile în care plafonul de 34.000 de lei este depășit în cursul anului, achizițiile intracomunitare efectuate vor deveni impozabile în România, iar societatea va avea obligația să se înregistreze în scopuri de TVA cu cod special, înainte de depășirea acestui plafon, conform art. 317 din Codul fiscal, potrivit următoarelor prevederi:

În cazul în care plafonul pentru achiziții intracomunitare de bunuri este depășit, persoana prevăzută la art. 268 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, care nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 317 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Înregistrarea va rămâne valabilă pentru perioada până la sfârșitul anului calendaristic în care a fost depășit plafonul de achiziții și cel puțin pentru anul calendaristic următor sau, după caz, până la data la care persoana respectivă se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, dacă această dată este anterioară acestui termen.

Așadar, în acest caz (situația expusă anterior), societatea ABC SRL va utiliza codul special de TVA strict pentru aceste achiziții intracomunitare efectuate, comunicându-i furnizorului din Italia codul respectiv în scopul aplicării scutirii cu privire la livrările intracomunitare și va colecta TVA pe teritoriul României, fără a avea însă drept de deducere.

De asemenea, societatea din România va avea obligația să declare aceste operațiuni în decontul special de taxa D301 și în declarația recapitulativă D390.