Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Plata contribuțiilor sociale pentru CIM cu timp parțial – procedură

 

taxe

Data publicării: 07 septembrie 2017

Potrivit Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea Codului fiscal, începând cu veniturile salariale aferente lunii august 2017, angajatorii datoreaza plata contribuției la pensii și sănătate pentru contractele de muncă cu timp parțial, calculată la o baza egală cu valoarea salariului minim brut garantat în plată, când salariați realizează venituri salariale brute într-o sumă mai mică decât salariul minim brut.

Important!

Majorarea bazei de calcul se aplică doar pentru cheltuiala angajatorului și nu pentru contribuția individuală a salariatului.

Sunt exceptate de la aceasta regulă contractele de muncă semnate de persoane ce au calitatea de elevi și studenți ce urmează o formă de învățământ cu vârsta de până la 26 ani, ucenicii, persoanele cu dizabilități, persoanele pensionate, persoanele încadrate cu mai multe contracte de muncă cu timp parțial, iar suma veniturilor brute realizate cumulat depășește salariul minim brut pe țară.

 

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 2343/2017, publicat în Monitorul Oficial nr.717 din data de 5 septembrie 2017, se instituie procedura efectivă de aplicare a acestei reglementări, iar actul normativ prezintă mai multe exemple practice.

O prima procedură reglementată de acest ordin se adresează situațiilor în care un salariat desfășoară activitatea în baza a două sau mai multe contracte de muncă cu timp parțial, iar suma veniturilor poate să fie mai mare sau mai mică decât salariul minim brut.

Astfel, în acest sens, sunt posibile două situații:

  1. Daca valoarea veniturilor brute realizate cumulat într-o lună este mai mare decât salariul minim brut garantat în plată, nu se majorează baza de calcul pentru asigurările sociale la niciunul dintre angajatori. Salariatul are obligația să dea o declarație pe propria răspundere cu privire la veniturile salariale realizate în luna respectivă.

Prezentul ordin reglementează modelul declarației, iar aceasta se depune de către salariat la angajator pentru fiecare luna în care a realizat venituri (lunar pentru luna încheiată) până pe data de 5 a lunii următoare.

Pentru luna august 2017 termenul de depunere a acestei declarații este 10 septembrie 2017.

                                                                                             DECLARAȚIE

 Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,

subsemnatul/subsemnata …………………………………………domiciliat(a) în………………………….. str ……………..nr. …….., bl ……, sc……, ap……, județul/sectorul ………., legitimat(a) cu B.I./C.I. seria ……….nr…………. , CNP……………………………

declar pe propria răspundere următoarele:

În cursul lunii ………………….am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunara de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

Data

……………….

Semnătura

……………..

Exemplu: O persoana fizică este încadrata cu contract de muncă în sumă de 700 lei la societatea X SRL și cu contract de muncă în sumă de 800 lei la societatea Y SRL. În luna august nu au existat zile de suspendare a contractelor de muncă. În acest caz, suma veniturilor brute realizate de persoana fizică este de 1.500 lei și nu se impune majorarea bazei de calcul a contribuției sociale. Salariatul va da câte o declarație pentru fiecare dintre acești angajatori.

  1. În condițiile în care suma veniturilor brute realizate de salariat în baza a două sau mai multe contracte de muncă cu timp parțial este mai mică decât salariul minim brut pe economie, fiecare dintre angajatori va majora baza de calcul la nivelul salariului minim brut pentru contractele de muncă cu timp parțial.

Exemplu: O persoana fizică este salariată în luna august la doi angajatori prin contracte de muncă cu timp parțial. La societatea ABC SRL, venitul brut realizat este de 500 lei. La societatea XYZ SRL venitul brut realizat este de 600 lei. În luna august 2017 nu au existat situații de suspendare a contractelor de muncă. Atât societatea ABC SRL, cât și societatea XYZ SRL datorează pentru luna august 2017 contribuția angajatorului la pensie și la asigurările de sănătate calculate la nivelul salariului minim brut garantat în plată – suma de 1.450 lei.

Este important de precizat faptul că tot în Monitorul Oficial din 5 septembrie 2017, nr.716, a fost publicat ordinul privind modificarea instrucțiunilor de depunere a declarației cu veniturile salariale și asigurări sociale – Formular 112 (OMFP nr.1024/05.09.2017).

O a doua situație reglementată pentru care legiuitorul prezintă și exemple este procedura de determinare a bazei de calcul pentru contribuția angajatorului la asigurările sociale aferente contractelor de muncă cu timp parțial în situația în care intervin cazurile de suspendare a contractului de muncă.

Baza contribuției la asigurările sociale se calculează pentru numărul de zile în care contractul de munca este activ.

Legiuitorul definește generic că un contract de muncă este activ atâta timp cât el nu este suspendat conform Codului muncii.

Astfel, la stabilirea perioadei în care un contract de muncă este activ se va porni de la numărul de zile lucrătoare existente într-o lună din care se vor elimina numărul de zile în care contractul a fost suspendat în condițiile Codului muncii.

Legiuitorul adoptă formula de calcul a bazei pentru determinarea bazei de calcul a asigurărilor sociale în cazul în care apare o perioadă de inactivitate după formula:

Baza de calcul = (Salariul minim brut pe țară / Numărul total de zile lucrătoare din luna) X Numărul de zile lucrate în luna.