Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Repartizarea interimară a dividendelor – aspecte importante

images (3)

Data publicării: 04 octombrie 2018

Dispoziții generale:

Potrivit dispozițiilor legale, repartizarea profitului între acționarii sau asociații unei firme poate fi făcuta și trimestrial, în timpul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial.

Măsura referitoare la împărțirea trimestrială a dividendelor este inclusă în Legea nr.163/2018, act normativ ce a modificat atât Legea contabilității nr.82/1991, cât și Legea societăților nr.31/1990.

Documentul a apărut în Monitorul Oficial nr.595 din data de 12 iulie 2018 și se aplică începând din data de 15 iulie 2018.

Repartizarea interimară a dividendelor:

Disciplina operațiunilor contabile la o persoană juridică este stabilită prin Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Operațiunea de repartizare a profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Posibilitatea repartizării interimare de dividende a apărut ca urmare a publicării Legii nr.163/2018 (în Monitorul Oficial nr.595/12.07.2018), în anumite limite și cu anumite interdicții.

Este important de subliniat faptul că sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.

Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.

Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a urmări operarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.

Persoanele juridice care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare.

 Este important de subliniat faptul că situațiile financiare interimare întocmite cu scopul repartizării trimestriale a dividendelor sunt supuse auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.

Situațiile financiare interimare întocmite cu scopul repartizării trimestriale a dividendelor sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori.

Contabilitatea repartizarii trimestriale a dividendelor:

Reamintim că în data de 17 septembrie 2018, în Monitorul Oficial nr.792, s-a publicat Ordinul MFP nr.3067 pentru completarea unor reglementări contabile.

Potrivit actului normativ, entitățile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exercițiului financiar, evidențiază acea repartizare în noul cont contabil 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”.

 Prin urmare, operațiunile contabile, potrivit noului proiect de act normativ, sunt:

  • Suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar:

463 “Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” = 456 „Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul”

  • Retinerea impozitului și plata impozitului și a dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar:

456 „Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” = 446 „Alte impozite și taxe” – analitic distinct

456 „Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” = 5121 „Conturi la bănci în lei”

446 „Alte impozite și taxe” – analitic distinct = 5121 „Conturi la bănci în lei”

  • Suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe seama dividendelor anuale:

457 „Dividende de plată  = 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”

  • Sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate:

5121 „Conturi la bănci în lei = 463. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”

La final de lună, după închiderea balanței lunare, fac obiectul verificării operațiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanța contabilă și corelațiile conturilor în cadrul balanței.

Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Fiecare sold al fiecărui cont din balanța de verificare trebuie să poată fi probat cu înscrisuri.

Subliniem că din punct de vedere al regimului sancționatoriu, răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească aceasta funcție, împreună cu personalul din subordine.

În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.

PDF inteligent situații financiare interimare

Pe website-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF)  a fost publicat PDF-ul inteligent necesar generării S1120/S1121/S1122 – Situații financiare interimare întocmite potrivit OMFP nr.3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm ca Situațiile financiare interimare sunt valabile începând cu trimestrul III 2018 și pot fi descărcate accesând urmatorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1122_2018.html