Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Situații financiare pentru anul 2018

6308785_o

Data publicării: 12 februarie 2019

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 35 din data de 14 ianuarie 2019 s-a publicat OMFP nr.10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Este util de menționat faptul că nu sunt elemente deosebite ca structură de fond.

Situațiile financiare sunt structurate în funcție de ”mărimea” entității raportoare, de modul de organizare a contabilității, și de sistemul de raportare: sistemul conform cu directiva europeană adoptat prin Ordinul MFP nr.1802/2014 (cu modificări ulterioare), sistemul de raportare financiară IFRS adoptat prin Ordinul MFP nr. 2844/2016 (cu modificări ulterioare).

Actul normativ adoptă și criteriile prin care se stabilește ce entități raportoare au obligația auditării situațiilor financiare anuale.

Se păstreaza situația deja reglementată, când se iau în calcul criteriile de mărime existente la data de 31 decembrie 2018 și la 31 decembrie 2017, respectiv:

a. Total active = 16.000.000 lei;

b. Cifra de afaceri netă = 32.000.000 lei;

c. Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului = 50.

Important! Auditul statutar este obligatoriu, când aceste criterii se depășesc pe parcursul a două exerciții consecutive.

 Formatul situațiilor financiare anuale în funcție de criteriile de mărime a entității – microentități, entități mici, entități mijlocii și entități mari:

1.   Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime și anume:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind: bilanț prescurtat (cod 10); cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20).

Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative” (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40).

2.   Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, întocmesc situații financiare anuale care cuprind: bilanț prescurtat (cod 10); cont de profit și pierdere (cod 20); note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau sițuatia fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative” (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40).

3.   Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

  • bilanț (cod 10);
  • cont de profit și pierdere (cod 20);
  • situația modificărilor capitalului propriu;
  • situația fluxurilor de trezorerie;
  • notele explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative” (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40), respectiv o declarație privind politicile contabile semnificative.

 Termenele de depunere:

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

  • pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar (31 mai 2019);
  • pentru societățile făra scop patrimonial sau pentru cele aflate în lichidare înregistrată la Registrul Comerțului, 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar (2 mai 2019);
  • entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar (4 martie 2019).

Menționăm că pe website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a apărut formatul electronic al situațiilor financiare, în conformitate cu OMFP nr.10/2019 – versiunea 1.0.0. din 30 ianuarie 2019: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1014_15_2018.html