Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Achiziție licență antivirus – regim fiscal TVA (speță)

Situație: O societate ABC SRL a achiziționat un program antivirus de la o firmă din Franța, pentru care a primit factura cu TVA colectat. Cum ar trebui să declare ABC SRL această factură în Decontul 300, Declarația 390? Societatea românească, beneficiară a serviciului online, nu a transmis codul de TVA, deși sunt înregistrați în scopuri de TVA.

Soluție:

Potrivit reglementărilor fiscale, operațiunea reprezintă o achiziție intracomunitară de servicii impozabilă în România pentru care se datorează TVA prin aplicarea regimului de taxare inversă (formula contabilă 4426 = 4427).

Din punct de vedere al TVA, licența antivirus reprezintă un serviciu electronic definit în Codul fiscal la pct.28 al art.266: “serviciile furnizate pe cale electronică includ, în special, serviciile prevăzute în Anexa II a Directivei 112 și la art.7 alin.(1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările și completările ulterioare”

Tratamentul fiscal al acestor servicii este definit la art.278, alin.(2) unde se precizează că se aplică prevederile regulii generale de taxare conform cărora locul prestării se consideră a fi locul unde este stabilit beneficiarul acestora, respectiv societatea ABC SRL din România.

Pentru primirea acestor servicii, în calitate de beneficiar, societatea din România datorează TVA autorității fiscale din România conform obligației de la art.307 “Persoana obligată la plata taxei pentru operațiunile taxabile din România”

“(2) Taxa este datorată de orice persoană impozabilă, inclusiv de către persoana juridică neimpozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestării în România conform art. 278 alin. (2) și care sunt furnizate de către o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul României … “

Suma TVA datorată se calculează prin aplicarea cotei standard TVA 19% asupra unei baze de impozitare TVA determinate în lei prin aplicarea cursului valutar în vigoare la data emiterii facturii de către prestatorul din Franța.

Practic, în situația dată, baza de impozitare este formată din valoarea licenței la care se adaugă TVA colectată de către prestatorul din Franța (cota standard de TVA din Franța – 20%).

Valoarea facturii primite se evidențiază în lei în jurnalele pentru TVA întocmite și se raportează, atât prin decontul de TVA cod 300 la rândul 7 si 22, cu report la rândul 7.1 și 22.1, cât și prin declarația informativă cod 390, cu simbolul S.

Este util de menționat faptul că, din punct de vedere contabil, suma TVA colectată de către prestator reîntregește costul de achiziție al licenței.

În situația dată, este de preferat ca beneficiarul din România să se adreseze prestatorului din Franța pentru a comunica codul de TVA din România, moment în care poate solicita și corectarea facturii emise inițial.

Obligația comunicării codului de TVA este o obligație reglementată în mod expres prin art. 318 “Prevederi generale referitoare la înregistrare alin.(4) lit.a) din Codul fiscal”, fără a fi o opțiune:

“(4) Persoanele înregistrate:

  1. a) conform art. 316 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clienților “

În condițiile în care beneficiarul primește o factură corectată, acesta este obligat să corecteze și valoarea serviciului primit, caz în care se va modifica și baza de impozitare a TVA pentru care, inițial, s-a aplicat regimul de taxare inversă.

Aceste corecții conduc la obligația raportării operațiunii corectate, atât prin decontul de TVA cod 300, cât și prin declarația informativă cod 390 VIES.

error: Content is protected !!