Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Deducerea personală în 2020

Deducerea personală este reglementată de art.77 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de pct.13 (Sectiunea a 2-a-Deducerea personală, Capitolul III – Venituri din salarii și asimilate salariilor, Titlul IV-Impozitul pe venit) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Calculul deducerii personale

Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază, în limita venitului realizat.

Deducerea personală este stabilită în funcție de venitul brut lunar din salarii realizat la funcția de bază de către contribuabil și numărul de persoane aflate în întreținerea acestuia.

Obligația stabilirii persoanelor aflate în întreținerea contribuabilului în funcție de care se atribuie deducerea personală este în sarcina plătitorului de venit din salarii, la funcția de bază.

Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1950 lei inclusiv, astfel:

 • pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;
 • pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 670 lei;
 • pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 830 lei;
 • pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 990 lei;
 • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei.

 

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc potrivit următorului tabel:

Venit lunar brut

Persoane aflate în întreținere

de la …. la

fără

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 și peste 4 pers.

1

1950

510

670

830

990

1310

1951

2000

495

655

815

975

1295

2001

2050

480

640

800

960

1280

2051

2100

465

625

785

945

1265

2101

2150

450

610

770

930

1250

2151

2200

435

595

755

915

1235

2201

2250

420

580

740

900

1220

2251

2300

405

565

725

885

1205

2301

2350

390

550

710

870

1190

2351

2400

375

535

695

855

1175

2401

2450

360

520

680

840

1160

2451

2500

345

505

665

825

1145

2501

2550

330

490

650

810

1130

2551

2600

315

475

635

795

1115

2601

2650

300

460

620

780

1100

2651

2700

285

445

605

765

1085

2701

2750

270

430

590

750

1070

2751

2800

255

415

575

735

1055

2801

2850

240

400

560

720

1040

2851

2900

225

385

545

705

1025

2901

2950

210

370

530

690

1010

2951

3000

195

355

515

675

995

3001

3050

180

340

500

660

980

3051

3100

165

325

485

645

965

3101

3150

150

310

470

630

950

3151

3200

135

295

455

615

935

3201

3250

120

280

440

600

920

3251

3300

105

265

425

585

905

3301

3350

90

250

410

570

890

3351

3400

75

235

395

555

875

3401

3450

60

220

380

540

860

3451

3500

45

205

365

525

845

3501

3550

30

190

350

510

830

3551

3600

15

175

335

495

815

 

Atenție! Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.

Persoanele în întreținere

Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) si x) din Codul fiscal și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Persoana aflată în întreținere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul în a cărui întreținere se află.

În categoria “alt membru de familie aflat în întreținere” se cuprind rudele contribuabilului și ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv.

Sunt considerate persoane aflate în întreținere militarii în termen, studenții și elevii militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile, peste vârsta de 18 ani, dacă veniturile obținute sunt mai mici sau egale cu 510 lei lunar.

Copilul minor, în vârstă de până la 18 ani, este considerat întotdeauna întreținut, cu excepția celor încadrați în muncă, indiferent dacă se află în unități speciale sanitare sau de protecție specială și altele asemenea, precum și în unități de învățământ, inclusiv în situația în care costul de întreținere este suportat de aceste unități. În acest caz eventualele venituri obținute de copilul minor nu se au în vedere la încadrarea în venitul de 510 lei lunar.

Pentru copilul minor aflat în întreținerea părinților sau a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre părinți, respectiv tutorelui.

Pentru copilul minor provenit din căsătorii anterioare, dreptul la deducerea personală revine părintelui căruia i-a fost încredintat copilul și unuia dintre soti care formează noua familie.

Pentru copilul minor pentru care s-a dispus plasamentul, în conditiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de a fi preluat ca persoană aflată în întreținere pentru acest copil se acordă:

 • persoanei căreia i s-a dat în plasament copilul; sau
 • ambilor soți care formează familia căreia i s-a dat în plasament copilul.

În situația în care într-o familie sunt mai multi copii aflați în întreținere, cu excepția copiilor minori, aceștia vor fi preluați în întreținerea unuia dintre părinți conform întelegerii dintre părți.

În aceste situații, contribuabilii vor prezenta plătitorului de venit fie o declarație pe propria răspundere din partea soțului/soției, fie o adeverință emisă de plătitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, după caz, din care să rezulte numărul și identitatea copiilor care sunt preluați în întreținere de fiecare soț/soție.

Copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani, încadrat în muncă în condițiile Legii nr. 53/2003–Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devine contribuabil și beneficiază de deducerea personală, situație în care, pentru perioada respectivă, părinții nu mai beneficiază de deducerea personală.

Verificarea încadrării veniturilor acestor persoane în sumă de 510 lei lunar se realizează prin compararea acestui plafon cu veniturile brute realizate de persoana fizică aflată în întreținere.

Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de ses și de peste 20.000 m2 în zonele montane.

De asemenea, nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele majore condamnate, care execută pedepse privative de libertate.

Deducerea personală nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

Stabilirea dreptului la deducere pentru persoanele aflate în întreținere

Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

În cursul anului fiscal, în cazul în care angajatul obține venituri la funcția de bază, pentru a stabili dreptul acestuia la deducere pentru persoane aflate în întreținere, se compară venitul lunar realizat de persoana aflată în întreținere cu suma de 510 lei lunar, astfel:

 1. în cazul în care persoana aflată în întreținere realizează venituri lunare de natura pensiilor, indemnizațiilor, alocațiilor și altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana întreținută rezultă din însumarea tuturor drepturilor de aceasta natură realizate într-o lună;
 2. în cazul în care venitul este realizat sub formă de caștiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competiții, dividende, dobânzi și altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizică aflată în întreținere se determină prin împărțirea venitului realizat la numărul de luni rămase până la sfârșitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;
 3. în cazul în care persoana întreținută realizează atât venituri lunare, cât și aleatorii, venitul lunar se determină prin însumarea acestor venituri.

 

La stabilirea venitului lunar, în sumă de 510 lei, al persoanei aflate în întreținere nu se iau în calcul veniturile prevăzute la art. 62 lit. o), w), x) din Codul fiscal și/sau pensiile de urmaș cuvenite conform legii, precum și prestațiile sociale acordate potrivit art.58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În condițiile în care venitul unei persoane aflate în întreținere depășește 510 lei lunar, ea nu este considerată întreținută.

În funcție de venitul lunar al persoanei întreținute, plătitorul veniturilor din salarii va proceda după cum urmează:

 1. în situația în care una dintre persoanele aflate în întreținere, pentru care contribuabilul beneficiază de deducere personală, obține în cursul anului un venit lunar mai mare de 510 lei, plătitorul veniturilor din salarii va reconsidera nivelul deducerii personale corespunzătoare pentru persoanele rămase în întreținere începând cu luna următoare celei în care a fost realizat venitul, indiferent de data la care se face comunicarea către angajator/plătitor;
 2. în situatia în care contribuabilul solicită acordarea deducerii personale pentru persoana aflată în întreținere ca urmare a situării venitului lunar al acesteia din urmă sub 510 lei, plătitorul de venituri din salarii va începe acordarea deducerii personale reconsiderate pentru persoana în întreținere odată cu plata drepturilor lunare ale lunii în care contribuabilul a depus documentele justificative.

Este important de menționat faptul că deducerea personală nu se fracționeaza în funcție de numărul de ore în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de muncă cu timp parțial, la funcția de bază.

Sumele sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracțiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei.

În cazul în care un angajat care obține venituri din salarii la funcția de bază se mută în cursul unei luni la un alt angajator, deducerea personală se acordă numai de primul angajator, în limita veniturilor realizate în luna respectivă, până la data lichidării.

Dacă reangajarea are loc în aceeași lună cu lichidarea, la stabilirea bazei de calcul pentru determinarea impozitului lunar aferent veniturilor realizate în această lună de la angajatorul următor nu se va lua în calcul deducerea personală.

Documente justificative  referitoare la deducerea personală

În situația în care o persoana este întreținută de mai multi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform întelegerii între părți.

Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, contribuabilul va depune la plătitorul de venituri din salarii o declarație pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă următoarele informații:

 • datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
 • datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreținere (numele și prenumele, codul numeric personal).

În ceea ce privește copiii aflați în întreținere care nu sunt minori, la aceasta declarație contribuabilul care realizează venituri din salarii va anexa și adeverința de la plătitorul de venituri din salarii a celuilalt soț sau declarația pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personală pentru acel copil.

Declarația pe propria răspundere a persoanei aflate în întreținere, cu excepția copilului minor, trebuie să cuprindă următoarele informații:

 1. datele de identificare a persoanei aflate în întreținere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
 2. datele de identificare a contribuabilului care beneficiază de deducerea personală corespunzătoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
 3. acordul persoanei întreținute că întreținătorul să o preia în întreținere;
 4. nivelul și natura venitului persoanei aflate în întreținere, inclusiv mențiunea privind suprafețele de teren agricol și silvic deținute, precum și declarația cu privire la desfășurarea de activități agricole, silvicultură și/sau piscicultură;
 5. angajarea persoanei aflate în întreținere de a comunica persoanei care contribuie la întreținerea sa orice modificări în situația venitului realizat.

Declarațiile pe propria răspundere depuse în vederea acordării de deduceri personale nu se emit ca formulare tipizate.

Contribuabilul va prezenta plătitorului de venituri din salarii documentele justificative care să ateste persoanele aflate în întreținere, cum sunt:

– certificatul de căsătorie;

– certificatele de naștere ale copiilor;

– adeverința de venit a persoanei întreținute sau declarația pe propria răspundere și altele.

Documentele vor fi prezentate în original și în copie, plătitorul de venituri din salarii pastrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Daca la un contribuabil intervine o schimbare care are influență asupra nivelului reprezentând deducerea personală acordată și această schimbare duce la diminuarea deducerii personale, contribuabilul este obligat să înștiințeze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel încât angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu luna urmîtoare celei în care s-a produs evenimentul.

În situația în care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior apariției evenimentului care modifică, în sensul majorării, nivelul acesteia, angajatorul/plătitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personală reconsiderată odată cu plata drepturilor salariale aferente lunii în care contribuabilul a depus toate documentele justificative.

error: Content is protected !!