Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr.2206 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile a fost publicat în Monitorul Oficial (Partea I) nr.675 din data de 30 iulie 2020.

Astfel, potrivit actului normativ, au obligația întocmirii și depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2020 următoarele entități care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei:

 • entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 • operatorii economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Au de asemenea obligația întocmirii și depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2020:

 • subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii;
 • sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezentând subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice.

Conform OMFP nr.2206/2020, termenul pentru depunerea raportărilor contabile a fost amânat până la 30 septembrie 2020 (anul trecut, termenul de raportare a fost 14 august 2019).

Nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2020 entitățile:

 • care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei;
 • care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2020;
 • care în tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat în inactivitate temporară;
 • care s-au înființat în cursul anului 2020;
 • care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Referitor la modalitatea de depunere a raportărilor semestriale, menționam că entitățile depun aceste raportări la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice:

– în format hârtie și în format electronic – la registratura organului fiscal sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate, potrivit legii;

sau

– numai în forma electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă, formatul electronic constând într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.

Formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin folosirea programului de asistență care poate fi descărcat de pe portalul ANAF, de la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_1050_2020.html :

Structura și completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2020:

Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare și subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii, întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 care cuprind următoarele formulare:

 1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
 2. Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);
 3. Date informative (cod 30), formulare care sunt prevăzute la capitolul II din anexa care face parte integrantă din Ordinul ANAF nr.2206/2020.

Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 care cuprind următoarele formulare:

 1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
 2. Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);
 3. Date informative (cod 30), formulare care sunt prevăzute la capitolul III din anexa care face parte integrantă din Ordinul ANAF nr. 2206/2020.

Conform OMFP nr.2206/2020, raportările contabile la 30 iunie 2020 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

 • directorul economic, contabilul-șef sau alta persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii contabilității;
 • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Precizăm că raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează conform prevederilor art.42 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel pentru nerespectarea obligației de întocmire și semnare, amenda e cuprinsă între 2000 lei și 3000 lei.

În cazul nedepunerii în termenul legal:

 • amenda e între 300 lei și 1000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare
 • amenda este de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare
 • amenda este de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.
error: Content is protected !!