Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Situații posibile în cazul achizițiilor de servicii electronice din Irlanda – beneficiar cu cod special de TVA

Situație: O societate ABC SRL, neplătitoare de TVA, achiziționează servicii Google și Facebook din Irlanda. Firma deține cod special de TVA pentru aceste operațiuni.

Care este tratamentul fiscal al serviciilor primite?

Soluție:

Reamintim faptul că începând cu 1 ianuarie 2021, persoanele impozabile stabilite în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord, dobândesc statutul de persoane impozabile nestabilite în UE. Având în vedere că cele 2 societăți menționate mai sus, sunt stabilite în Irlanda, nu se aplică prevederile referitoare la persoanele impozabile nestabilite în UE.

În această situație, în continuare se aplică același regim privind TVA, ca și în anul 2020.

Pentru început menționăm că, prin natura sa, operațiunea reprezintă pentru societatea din România o achiziție de servicii electronice.

Astfel, pentru a aplica un tratament fiscal corect, din punct de vedere al TVA, societatea trebuie să țină cont de informațiile înscrise în factura primită de la Google sau Facebook.

Situația nr.1:

Prestatorul emite factura în calitate de persoana impozabilă înregistrată în regim normal în scopuri de TVA în Irlanda (Google AdWords/Facebook din Irlanda) și deține un cod de TVA precedat de simbolul IE, valid în sistemul VIES.

În acest caz, prestatorul s-a identificat printr-un cod valid de TVA precedat de simbolul IE și a aplicat regimul normal TVA, luând în considerare codul de TVA comunicat de beneficiarul din România în calitate de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România, în regim special conform prevederilor art.317, considerând serviciul neimpozabil la prestator (prestare intracomunitară de servicii), dar impozabil la beneficiarul din România (achiziție intracomunitară de servicii) care, prin comunicarea codului de TVA din România și-a asumat responsabilitatea plății TVA în România. În acest caz, beneficiarul din România datorează efectiv TVA în România prin:

  • aplicarea cotei TVA 19% asupra bazei de impozitare a TVA determinată în lei
  • prin utilizarea cursului valutar B.N.R. în vigoare la data emiterii facturii de către prestator ca data a exigibilității TVA. În acest caz, beneficiarul din România datorează TVA în România conform prevederilor art. 307 alin. (2) din Codul fiscal;
  • raportarea bazei de impozitare TVA și a TVA aferentă prin decontul special de TVA cod 301 la secțiunea 4 “Operațiuni prevăzute la art.307 alin.(2),(3),(5) si (6) din Codul fiscal” se completează de către:

– persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate și nu trebuie să se înregistreze conform art.316 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art.317 din Codul fiscal, și persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art.317 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestării în România conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal și care sunt furnizate de către persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul României sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, chiar dacă sunt înregistrate în România conform art. 316 alin. (4) sau (6) din Codul fiscal;” cu report la rândul 4.1;

  • plata efectivă a TVA ți transmiterea decontului special de TVA până pe data de 25 a lunii următoare celei în care serviciul a fost primit;
  • raportarea achiziției intracomunitare de servicii prin declarația recapitulativă cod 390 VIES cu simbolul S.

În această situație, suma TVA se datorează conform prevederilor art. 307 alin. (2) “(2) Taxa este datorată de orice persoană impozabilă, inclusiv de către persoana juridică neimpozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestării în România conform art. 278 alin. (2) și care sunt furnizate de către o persoana impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul României sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 266 alin. (2), ……”

Situația nr.2:

Prestatorul de servicii s-a identificat printr-un cod de TVA precedat de simbolul EU specific regimului special pentru servicii electronice, caz în care, prin factura emisă a colectat TVA în beneficiul autorității fiscale din România prin aplicarea cotei standard TVA 19%.

În acest caz, beneficiarul din România nu datorează TVA în România conform prevederilor art.307 alin. (2) deoarece este aplicabilă excepția de la art. 307 “Persoana obligată la plata taxei pentru operațiunile taxabile din România” alin.(6) din Codul fiscal “Prin excepție, persoana impozabilă ori persoana juridică neimpozabilă, stabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al unor servicii prevăzute la art. 278 alin. (5) lit. h), nu este persoană obligată la plata taxei dacă prestatorul aplică unul dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314 sau 315.”

Situația nr.3:

Prestatorul s-a identificat printr-un cod fiscal de TVA ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA în România, caz în care codul de TVA este precedat de simbolul RO.

Pentru suma TVA înscrisă în factura emisă de către prestator, beneficiarul nu poate exercita dreptul de deducere, deoarece se află în regimul special de scutire reglementat prin art. 310 din Codul fiscal “Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici”. În acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 310 alin.(10) conform cărora

“(10) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire:

a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizițiilor, în condițiile prevăzute la art. 297 și 299;

b) nu are voie să menționeze taxa pe factura sau pe alt document.”

Este foarte important de precizat faptul că, în oricare dintre cele 3 situații, beneficiarul din Romania nu își poate exercita dreptul de deducere pentru suma TVA datorată fie furnizorului conform facturii, fie bugetului de stat prin decontul special de TVA cod 301, motiv pentru care societatea trebuie să reîntregească costul de achiziție al serviciului cu suma TVA care nu poate fi dedusa sau recuperată prin formularul cod 318 de la autoritatea fiscala din Irlanda.

error: Content is protected !!