Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali

Ordonanța de Urgență (OUG) nr.43/2021 prin care s-a prelungit termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali până la data de 1 octombrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 561 din 31 mai 2021.

Astfel, la data de 01 octombrie 2021, se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul comerțului, prevăzut la art.56 alin (4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel cum a fost modificat prin OUG nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice.

Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală și ale unităților sale teritoriale. Constatarea contravenției se poate face și de către Oficiu, prin agenți constatatori proprii.

Totodată, potrivit dispozițiilor art.62 alin.(1) din Legea nr.129/2019, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 91/2020, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarii reali pentru societățile înregistrate în Registrul comerțului până la data intrării în vigoare a legii referite, cu excepția celor prevăzute la art.56 alin.(11), este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Atenție! ONRC precizează, printr-un comunicat, că în vederea îndeplinirii obligațiilor menționate la articolele precizate, contribuabilii au posibilitatea de a bifa pe formularul-tip ”Declarația privind beneficiarii reali”, ambele casete, atât cea corespunzătoare depunerii declarației anuale, cât și cea prevăzută de dispozițiile art. 62 alin.(1) din Legea nr.129/2019, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului!

Reamintim că, potrivit Legii nr.101/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, este prevăzut, între altele, că persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat. Potrivit Legii nr. 101/2021, declarația se depune la oficiul Registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, aceasta se depune în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

În concluzie, declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă:

  • în anul înființării: la înregistrarea firmei la Registrul Comerțului;
  • începând cu al doilea an de existență: anual, în 15 zile de la aprobarea situațiilor fianciare pentru anul precedent (pentru 2021, termenul este 1 octombrie);
  • începând cu anul înființării (ulterior depunerii formularului la înregistrarea la Registrul Comerțului): de fiecare dată când apar modificări privind beneficiarii reali, în termen de 15 zile de la data apariției modificărilor.

Reamintim faptul că în vara anului trecut, s-a stabilit că declarația privind beneficiarii reali nu mai trebuie depusă anual, ci doar la înregistrarea unei firme la Registrul Comerțului și doar când apar ulterior modificări privind beneficiarii reali. În același timp, s-a stabilit ca, la înregistrarea la Registrul Comerțului, declarația privind beneficiarii reali nu mai trebuie depusă de persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice. Prin Legea 101/2021, aceste două obligații au fost reintroduse, din 30 aprilie 2021, în Legea 129/2019.

Conform recomandărilor ONRC, pentru a evita apariția unor erori la înscrierea datelor din declarațiile pe proprie răspundere în Registrul Beneficiarilor Reali, acestea se pot tehnoredacta.

Declarația privind beneficiarii reali poate avea forma de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la Oficiul Registrului Comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea evitării aglomerării ghișeelor, ONRC recomandă ca transmiterea cererilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă în principal prin portalul de servicii (portalul de servicii al ONRC). De asemenea, declarațiile se pot depune prin e-mail (adresele de e-mail ale ORCT) sau prin corespondență (poștă/curier).

Declarația anuală privind beneficiarii reali se poate depune și personal la oficiul Registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde persoana juridică are sediul social, în spații special amenajate în acest sens.

Excepții de la obligația depunerii declarației:

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.

error: Content is protected !!