Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Aspecte fiscale legate de autofactură

PR NEW LOGO JPG PATRAT

Data publicării: 22 noiembrie 2018

Autofactura este un document reglementat de Codul fiscal și normele metodologice de aplicare ce se utilizează doar în scopuri de TVA, ca document justificativ pentru taxa deductibila/colectată, după caz.

O persoană impozabilă din punct de vedere al TVA este obligată să emită o autofactură în urmatoarele situații:

  • dacă a depășit plafoanele pentru bunuri acordate în cadrul acțiunilor de protocol, sponsorizare, de mecenat peste care acestea nu sunt considerate livrări de bunuri (art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal și normele de aplicare);

 Conform Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, în sensul art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal:

  1. bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. În situația în care persoana impozabilă a oferit și cadouri care depășesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, însumeaza valoarea depășirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată, și colectează taxa, dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parțial. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit și a fost depășit plafonul. Baza impozabilă, respectiv valoarea depășirilor de plafon, și taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. 319 alin. (8) din Codul fiscal, care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acțiunilor de protocol și a depășit plafonul;
  2. bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadreaza în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operațiuni taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum și din operațiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate potrivit prevederilor art. 275 si 278 din Codul fiscal. Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările și acțiunile de mecenat, acordate în numerar, și nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă. Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa. Taxa colectată aferentă depășirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv. 
  • în condițiile în care efectuează livrări de bunuri/prestări de servicii către sine;
  • dacă persoana impozabilă (sau persoana juridică neimpozabilă) este obligată la plata TVA pentru achiziții de bunuri și servicii în condițiile prevăzute la art. 307 alin. (2) – (4) și (6) din Codul fiscal și pentru achiziții intracomunitare de bunuri în condițiile art. 308 și nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator. În baza autofacturii se exercită dreptul de deducere a TVA;
  • daca persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata TVA pentru achiziții de bunuri și servicii în condițiile prevăzute la art. 307 alin. (2) – (4) și (6), a efectuat plăți de avansuri în legătură cu operațiunile respective și nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator;
  • în cazul în care este obligatorie ajustarea bazei impozabile conform art. 287 lit. a) -c) și e) din Codul fiscal, iar furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecție, beneficiarul trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării taxei deductibile, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care au intervenit evenimentele prevăzute la art. 287 lit. a) -c) si e);  

„Art. 320: Alte documente

(1)Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei în condițiile prevăzute la art. 307 alin. (2)-(4) și (6) și ale art. 308, trebuie să autofactureze operațiunile respective până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator.

(2)Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei în condițiile prevăzute la art. 307 alin. (2)-(4) și (6), trebuie să autofactureze suma avansurilor plătite în legătura cu operațiunile respective cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a plătit avansurile, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu excepția situației în care faptul generator de taxa a intervenit în aceeași lună, caz în care sunt aplicabile prevederile alin. (1).

(3)În situațiile în care se ajustează baza impozabilă conform art. 287 lit. a)-c) și e), dacă furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecție prevăzută la art. 330 alin. (2), beneficiarul, persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei în condițiile prevăzute la art. 307 alin. (2)-(4) și (6), trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării bazei de impozitare și a taxei deductibile, cel tărziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care au intervenit evenimentele prevăzute la art. 287 lit. a)-c) și e).” 

  • persoana impozabila trebuie să emită o autofactură pentru fiecare transfer efectuat în alt stat membru, în condițiile prevăzute la art. 270 alin. (10) din Codul fiscal, și pentru fiecare operațiune asimilată unei achiziții intracomunitare de bunuri efectuate în România în condițiile prevăzute la art. 273 alin. (2) lit. a); 
  • persoana impozabilă revanzătoare care aplică regimul special pentru bunuri second hand va emite o factură prin autofacturare către fiecare furnizor de la care achiziționează bunuri supuse regimului special și care nu este obligat să emită o factură; 

 Menționăm ca termenul de „autofactură” se mai întâlnește și pentru facturile emise de beneficiar în numele și în contul furnizorului în condițiile reglementate la art. 319 alin. (18) din Codul fiscal și normele metodologice de aplicare. În cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele și în contul furnizorului, aceasta trebuie să conțină mențiunea “autofactură”.

error: Content is protected !!
RSS
Follow by Email