Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Distribuirea dividendelor interimare – aspecte utile

raportari

Data publicării: 22 Noiembrie 2019

Potrivit prevederilor art 67 alin.(2) din Legea 31/1990, modificate prin Legea 163/2018 dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

În cazul în care se repartizează profitul realizat în anul curent, se aplică prevederile Legii nr.163/2018 (pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1991, Legii nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației) și OMFP 3067/2018 (pentru completarea unor reglementări contabile), care se referă strict la repartizarea profitului realizat în anul curent (ex. an 2019).

Dividendele interimare se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de Adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale.

Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Potrivit prevederilor art.19 alin.(3) din Legea contabilității 82/1991, repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.

La alin.(3^1) se arată că repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de Adunarea generala a acționarilor sau asociaților, după caz.

Potrivit prevederilor din Reglementările contabile,distribuirea dividendelor pe baza situației financiare interimare se înregistrează în contabilitate dupa aprobarea ei prin AGA, prin formula contabilă 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” = 456 „Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul”, unde contul 463 apare ca un cont              nou-introdus.

Prin urmare, dacă asociații /acționarii unei societăți optează să repartizeze profitul anului curent, au această posibilitate, desigur prin întocmirea unui Proces verbal privind distribuirea profitului al AGA, pentru anul curent, la această dată.

Astfel, enitățile care au optat pentru repartizarea trimestrială a profitului pe destinația dividende, vor întocmi situații financiare interimare, la sfârșitul trimestrului (de exemplu  30.09.2019 – trim.III).

Situațiile financiare interimare sunt însoțite de politicile contabile semnificative și se depun la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către Adunarea generală a asociaților/acționarilor (AGA), conform prevederilor de la art.5 din OMFP nr.3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile.

Este important de precizat faptul că, în vederea întocmirii situațiilor financiare interimare, se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform prevederilor OMFP nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu aceasta ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Situațiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.

Situațiile financiare interimare întocmite, sunt supuse auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii sau sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii.

Situațiile financiare interimare sunt însoțite de politicile contabile semnificative și se depun la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către Adunarea generală a asociaților/acționarilor (AGA).

În cazul în care asociații sau acționarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situațiile financiare anuale, acestea se achită societății în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

Prin urmare, în condițiile în care, de exemplu, o societate distribuie dividende interimare aferente trimestrului III, la data de 30.09.2019 se vor întocmi situații financiare interimare, în care se cuprinde și înregistrarea dividendelor în distribuirea din profitul anului curent (463=456), pe baza Procesului verbal al AGA privind distribuirea profitului.

Ulterior aprobării distribuirii profitului anului curent prin Procesul verbal al AGA, se vor depune situațiile financiare interimare la organul fiscal, în termenul menționat anterior.

Extras din Situațiile financiare interimare, rd.06b “Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)”:

Este de recomandat plata dividendelor, după depunerea situațiilor financiare interimare, la organul fiscal, urmând toate produrile mai înainte indicate.

Din punct de vedere contabil, distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar, se va face prin următoarele înregistrări contabile:

463 “Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” = 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul”

456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” = “Conturi la bănci”/531 “Casa..”

Regularizarea pe seama dividendelor distribuite pe baza situațiilor financiare anuale aprobate potrivit legii:

457 “Dividende de plată” = 463 “Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”.

Sau restituirea acestora, după caz, dacă s-a distribuit mai mult sau societatea obține pierdere la sfârșitul exercițiului financiar:

 512 “Conturi la bănci”/531 “Casa..” =463 “Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”.