Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Model de monografie – fonduri nerambursabile

images (8)

Data publicării: 06 decembrie 2018

Situație: Presupunem că o societate, XYZ SRL a obținut prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, submăsura 6.1- “Sprijin pentru finanțarea tinerilor fermieri”, finanțare nerambursabilă, semnând contractul de finanțare în septembrie 2018. Prin intermediul acestui contract, societatea primește sprijin financiar nerambursabil, în suma forfetară, în două tranșe, prima tranșă fiind încasată în luna octombrie 2018, iar cea de-a doua urmând a fi încasată la îndeplinirea obiectivelor din proiect.

Obiectivele societății XYZ SRL sunt:

– obținerea și vânzarea de produse agricole, obținute din ferma proprie;

– achiziționarea unor utilaje agricole.

 Soluție:

Conform pct.392 din Reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, se stabilește că în categoria subvențiilor se cuprind subvențiile aferente activelor și subvențiile aferente veniturilor.

Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenții guvernamentale și alte instituții similare naționale și internaționale.

Conform prevederilor pct. 397 alin. (2), pentru asigurarea corelării cheltuielilor finanțate din subvenții cu veniturile aferente, se procedează astfel:

  1. din punctul de vedere al contului de profit și pierdere:
  • în cursul fiecărei luni se evidențiază cheltuielile după natura lor;
  • la sfârșitul lunii se evidențiază la venituri subvențiile corespunzătoare cheltuielilor efectuate;

2. din punctul de vedere al bilanțului:

  • creanța din subvenții se recunoaște în corespondență cu veniturile din subvenții, dacă au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subvenții, sau pe seama veniturilor amânate, dacă aceste cheltuieli nu au fost efectuate încă;
  • periodic, odată cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc și se aprobă sumele cuvenite, se procedează la regularizarea sumelor înregistrate drept creanță din subvenții.

Subvențiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze.

În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenții aferente unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate, subvențiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente.

La pct. 399 alin. (2) se menționează că în cazul subvențiilor a căror acordare este legată de activitatea de producție sau prestări de servicii, recunoașterea acestora pe seama veniturilor se efectuează concomitent cu recunoașterea cheltuielilor a căror contravaloare urmează a fi acoperită din aceste subvenții.

Conform pct.402 alin.(2), subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenții pentru investiții și se recunosc în bilanț ca venit amânat (contul 475 “Subvenții pentru investiții”).

Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Având în vedere că această subvenție este aferentă producției, cât și achizițiilor de active, se propun următoarele înregistrări contabile:

La momentul aprobării cererii de finanțare se recunoaște dreptul de a primi subvenția prin înregistrarea:

445”Subventii” = 472 ”Venituri înregistrate în avans” și

475 “Subvenții pentru investiții”.

Încasarea sumelor aprobate se înregistrează:

5121 ”Conturi la bănci în lei” = 445 ”Subvenții”

Înregistrarea producției și vânzării produselor din producția proprie:

a). înregistrarea cheltuielilor privind pregătirea terenului în vederea cultivării:

– pe baza facturii de la furnizor:

628 = 401

– sau pe baza statului de salarii – în condițiile în care lucrările se realizează cu personal propriu:

641 = 421

64xx = 43xx

b). achiziție material săditor, semințe, îngrășăminte și alte materiale necesare, pe baza de factură de la furnzior și de NIR întocmit de societate:

3025 /3028 analitic porumb = 401

3025 / 3028 analitic porumb, etc = 401

c). înregistrarea consumului de materiale în baza bonurilor de consum:

6025/6028=3025/3028

d). înregistrarea altor cheltuieli necesare realizării producției (energie, apă, amortizare mijloace fixe dacă este cazul, etc.):

6XX=401

e). la finalul lunii se întocmește raportul de producție care cuprinde toate cheltuielile, defalcate pe destinații, efectuate pentru fiecare cultură în parte:

331 = 711 cu analitice distincte pentru producția de diverse produse agricole (ex:porumb,cartofi) și totodată se va înregistra la venituri din subvenții suma cheltuielilor suportate din aceste subvenții:

472”Venituri înregistrate în avans” = 741”Venituri din subvenții de exploatare”

În fiecare lună se vor cumula cheltuielile efectuate pe fiecare cultură în parte și totodată înregistrarea la venituri din subvenții a sumelor suportate din aceste subvenții.

f). Descărcarea producției neterminate:

711=331 și înregistrarea produselor finite obținute:

347=711 la valoarea de înregistrare

g). vânzarea produselor finite:

4111=701

h). descărcarea de gestiune a produselor finite:

711=347

Pentru achiziția de utilaje agricole, înregistrarea veniturilor din subvenții se efectuează concomitent cu amortizarea acestora:

475 Subvenții pentru investiții = 7584 “Venituri din subvenții pentru investiții”

Pentru a doua tranșă din subvenție, societatea va efectua înregistrarea:

 445”Subvenții” = 472 ”Venituri înregistrate în avans”

Încasarea sumelor aprobate se înregistrează:

5121 ”Conturi la bănci în lei” = 445”Subvenții”

error: Content is protected !!
RSS
Follow by Email