Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Procedura de înregistrare a contractelor de închiriere la ANAF

factura-fiscala

Data publicării: 02 martie 2019

 

Ordinul ANAF nr.114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului “Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune” a fost publicat în Monitorul Oficial (Partea I) nr.109 din data de 12 februarie 2019 și a intrat în vigoare la aceeași dată.

Noua procedură de înregistrare a contractelor de închiriere la organele fiscale, care este opțională, dă posibilitatea celor care închiriază să înregistreze contractele inclusiv online, nefiind necesar să aducă dovada fiscalizării respectivelor venituri prin declarația unică.

Reamintim faptul că, odată cu publicarea OUG nr.18/2018 (MO nr.260/23.03.2018), obligația de a înregistra contractele de închiriere a fost scoasă din legislația fiscală.

Totuși, locatorii și locatarii deopotrivă s-au găsit, de atunci și până acum, în situația de a trebui să facă dovada că documentul e înregistrat la ANAF.

Potrivit Codului Civil, pentru locator (cel care închiriază), contractul sub semnătură privată, (neautentificat la notar) înregistrat la ANAF, este titlu executoriu. Locatarul are uneori nevoie ca locatorul să înregistreze contractul la ANAF pentru că altfel nu are cum beneficia de anumite subvenții de chirie. Menționăm că în condițiile în care contractul se încheie la notar, atunci nu se mai pun toate aceste probleme.

Cel care închiriază va putea mai întâi să meargă să înregistreze contractul la organul fiscal sau să o facă online și abia apoi să depună declarația unică pentru plata impozitelor și eventualelor contribuții.

 PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A CONTRACTELOR DE LOCAȚIUNE:

Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Organul fiscal central competent este:

a)organul fiscal central în a cărui evidență locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții;

b)organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoana fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;

c)organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locațiune – în cazul persoanelor fizice nerezidente.

Pentru înregistrarea contractului de locațiune, locatorul depune “Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune” (anexa nr. 2, ilustrată mai jos), denumită în continuare cerere, însoțită de o copie a contractului de locațiune.

Conformitatea cu Originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia.

Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către locator.

Cererea, însoțită de copia contractului de locațiune, se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Modificarea sau încetarea contractului de locațiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuța “Modificare” sau “încetare”, după caz, însoțită de documentele justificative.

Data înregistrării contractului de locațiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii la organul fiscal central competent sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

Astfel, dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de locațiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:

a)copia cererii având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal central competent;

b)copia cererii, însoțită de mesajul electronic de confirmare – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Cererea și documentele depuse de locator în format hârtie se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, iar formatul electronic în arhiva de documente electronice.

Organul fiscal central competent organizează evidența contractelor de locațiune în Registrul contractelor de locațiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

 Înregistrarea în Registrul contractelor de locațiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.