Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Sponsorizare către o asociație non-profit neacreditată (speță)

6

Data publicării: 09 aprilie 2019

Situație: Legat de formularul 107, o microîntreprindere care în anul 2018 a sponsorizat o asociație, aceasta nefiind acreditată cu cel puțin un serviciu conform legii, este obligată să depună acest formular 107 privind contractele de sponsorizare?

 Soluție:

Conform Legii sponsorizării nr.32/1994, cu modificările și completările ulterioare, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

Potrivit dispozițiilor acestui act normativ, contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.

Este important de reamintit faptul că prin OpANAF nr.1825/2018 a fost aprobat modelul și conținutului formularului 107 “Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”.

Această declarație este introdusă ca urmare a modificărilor legislative aduse de OUG nr. 25/2018 care instituie în sarcina persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor să depună o declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.

Conform Instrucțiunilor din OpANAF nr.1825/2018, acest formular se completează și se depune de către:

  • contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectueaza sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
  • contribuabilii care intra sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, care plătesc și impozit pe profit și care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
  • contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii.

Astfel, noul formular se va depune pentru prima dată în anul 2019 pentru sponsorizările efectuate în anul 2018 iar termenul de depunere pentru microîntreprinderi este 25 ianuarie 2019.

Potrivit art.56, alin. (1^1) din Codul fiscal, microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr.32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Astfel, deducerea de 20% se poate aplica numai în cazul în care finanțarea activităților nonprofit și a unităților de cult se adresează furnizorilor de servicii sociale acreditați, cum sunt servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități, servicii de adăpost de noapte, de acordare a hranei, recuperare în regim de zi pentru copii fără părinți și/sau cu dizabilități, cantine municipale etc.

Lista beneficiarilor este prevazută în Anexa la formularul 107 “Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”.

În cazul prezentat mai sus, în care beneficiarul sponsorizării nu este un furnizor de servicii sociale acreditat, acesta nu se încadreaza în prevederile art. 56 din Codul fiscal și deci nu este necesară depunerea formularului 107.

Formularul se depune numai de contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii.

În concluzie, în situația descrisă, nu este necesară depunerea formularului 107.

error: Content is protected !!