Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Declarația privind beneficiarul real pentru fundații și asociații

Ordonanța de urgență (OUG) nr.142 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 771 din data de 24 august 2020.

Potrivit actului normativ, pentru anul 2020 termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real (prevăzută la art. 34^4 din OG nr. 26/2000) de către asociații și fundații este 1 noiembrie 2020.

Precizăm faptul că nerespectarea de către o asociație sau fundație a obligației prevăzute la art. 34^4 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei.

Constatarea contravenției se face de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin agenți constatatori proprii.

Contravenientul are obligația ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.

Necomunicarea de către o asociație sau fundație a datelor de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, dacă aceasta a fost anterior sancționată pentru nedepunerea declarației, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.

Contravenientul sancționat are obligația ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției să comunice datele de identificare ale beneficiarului real. 

În procesul-verbal de constatare a contravenției se înscrie o mențiune privind sancțiunea aplicabilă în cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real, în termen de 30 zile de la momentul comunicării acestuia, respectiv dizolvarea asociației sau fundației.

În plus, potrivit OUG 142/2020, se prelungește până la 1 noiembrie 2020 termenul de completare a documentelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din OG nr. 26/2000 (act constitutiv, statut, Registrul asociațiilor și fundațiilor) astfel cum a fost stabilit prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Vă reamintim că, potrivit Legii nr.129/2020, la expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației de a completa astfel de documente (privind constituirea și înscrierea asociației sau fundației) se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate.

Aspecte utile:

Conform art.4 alin.( 2) lit. c) din Legea 129/2019, noțiunea de beneficiar real include, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, cel puțin:

  • asociații sau fondatorii;
  • membrii în consiliul director;
  • persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;
  • în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
  • oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultima instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ.

Precizăm faptul că prin Legea nr.108/2020 (publicată în MO nr.588/06.07.2020) nu s-au eliminat prevederile referitoare la obligația ONG-urilor (asociații și fundații) de a declara beneficiarul real.

Conform acestor modificări există următoarele persoane exceptate de la obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali:

  • regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;
  • persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. Potrivit prevederilor art. 34 indice 4 din OG26/2000, anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor si fundațiilor.

Prin urmare, rămân valabile prevederile cu privire la depunerea declarației privind beneficiarul real în cazul asociațiilor și fundațiilor.

Declarația se comunică Ministerului Justiției de către o persoană împuternicită de către consiliul director al asociației sau fundației și trebuie încheiată în forma autentică.

error: Content is protected !!