Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF

Ordinul ANAF nr.2668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.527 din data de 19 iunie 2020.

Potrivit actului normativ, obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) revine operatorilor economici prevăzuți la art.1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reamintim faptul că, potrivit art.1 din OUG nr.28/1999, operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Conform OpANAF nr.2668/2020, conectarea se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020, cu respectarea următoarelor termene:

  1. până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadrați in categoria marilor contribuabili;
  2. până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;
  3. operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Important! Prin excepție de la prevederile de mai sus, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației de mai jos:

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(a) cu B.I./C.I./pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având CNP/NIF . . . . . . . . . ., în calitate de administrator/reprezentant legal al utilizatorului . . . . . . . . . ., având CIF/CNP/NIF . . . . . . . . . ., cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații*), declar pe propria răspundere următoarele:

*) Art. 326 privind falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare: “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Aparatul de marcat electronic fiscal cu numărul unic de identificare . . . . . . . . . . este instalat/utilizat la adresa din localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere că adresa locului de instalare sau utilizare, după caz, este situată într-o zonă nedeservită de rețelele de comunicații electronice, motiv pentru care aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline.

Am luat cunoștință de obligația prevăzută la art. 31 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Dau prezenta declarație spre a fi utilizata în raporturile cu organele fiscale aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Data                         Semnătura   

……………….                ……………………..

Categoriile de informații cuprinse în declarația pe proprie răspundere:

INFORMATIILE conținute în declarația operatorilor economici care desfășoară activitate în zone nedeservite de rețele de comunicație electronice:

1.Datele de identificare ale utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale:

a)  codul de identificare fiscală;

b)  denumirea operatorului economic;

c)  numărul unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal;

d)  adresa locului de instalare sau utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;

e)  datele de identificare și calitatea persoanei care este desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale

2.  Declarație pe propria răspundere prin care utilizatorul menționează că aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic, după modelul prevăzut în continuare.

Termenul de depunere a declarației pe proprie răspundere:

  • până la data de 30 septembrie 2020, de către marii contribuabili;
  • până la data de 31 ianuarie 2021, de către contribuabilii mici și mijlocii;
  • în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal, de către operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021.

Precizăm că declarația se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe website-ul ANAF în secțiunea „Descărcare Declarații” și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță.

Operatorii economici care depun declarația de mai sus își vor îndeplini obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale cu respectarea prevederilor din procedura de transmitere a datelor, aprobată prin Ordinul ANAF nr. 627/2018.

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale

Operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de rețele de comunicații electronice au obligația trecerii aparatelor din regimul de funcționare cu profil 0 la regimul de funcționare cu profil 1.

Trecerea la profilul 1 se face prin importul certificatului digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, urmat de importul unui fișier XML generat de sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

Aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice funcționează în profilul 0.

Pentru aceste aparate, operatorii economici care au calitatea de utilizatori au obligația transmiterii datelor prevăzute în Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 (datele din bonul fiscal, datele din raportul Z, informații privind pornirea/întreruperea aparatului de marcat etc.), prin exportul pe un mediu de stocare extern  într-unul sau mai multe fișiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conțin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate.

Fișierele se validează și se atașează la un PDF folosind aplicația pusă la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depun la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanță.

error: Content is protected !!