Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Depunerea situațiilor financiare de către ONG-uri

Reamintim faptul că Ordinul MFP nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial nr.5 din data de 7 ianuarie 2020.

Potrivit art.7 pct.24 din Codul fiscal, organizația nonprofit este orice asociație, fundație, casa de ajutor reciproc sau federație înființată în România, în conformitate cu legislația în vigoare, dar numai dacă veniturile și activele asociației, fundației, casei de ajutor reciproc sau federației sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau fără scop patrimonial.

Conform Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile și fundațiile reprezintă persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite de persoanele fizice și cele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Conform Legii dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sindicatele, federațiile și confederațiile sindicale se constituie pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislația națională, în contractele colective și individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă, precum și în pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor acestora.

Printre activitățile specifice sindicatelor și federațiilor se numară:

 • sprijinirea materială a membrilor lor în exercitarea profesiunii;
 • constituirea de case de ajutor proprii;
 • editarea și tipărirea de publicații proprii;
 • înființarea și administrarea, în condițiile legii, în interesul membrilor lor, de unități sociale, de cultură, învățământ și cercetare în domeniul activității sindicale, societăți comerciale, de asigurări, precum și de bănci proprii;
 • constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor lor;
 • organizarea și sprijinirea materială și financiară a unor activități cultural-artistice;
 • organizarea și desfășurarea de cursuri de pregatire și calificare profesională;
 • derularea altor activități prevăzute prin statut.

Entitățile fără scop patrimonial includ și partidele politice, organizațiile patronale, cultele religioase, asociațiile religioase, asociațiile de proprietari, precum și orice alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speciale în scopul desfășurării de activități fără scop patrimonial.

În esență, sunt considerate ONG-uri, asociațiile și fundațiile, dar mai intră și:

 • federațiile sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică;
 • partidele politice;
 • patronatele;
 • organizațiile sindicale;
 • cultele religioase și
 • alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speciale pentru desfășurarea de activități fără scop patrimonial.

Depunerea situațiilor financiare:

Conform O.MFP nr.3781/2019, ONG-urile trebuie să depună situațiile financiare anuale în cel mult 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar din 2019, respectiv până la data de 29 aprilie 2020.

Referitor la documentele care compun situațiile financiare anuale, acestea diferă în funcție de activitățile desfășurate de ONG-uri (dacă acestea desfășoară sau nu activități economice):

 • dacă desfășoară activități economice, situațiile financiare vor fi compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului;
 • dacă nu desfășoara astfel de activități, situațiile financiare vor fi compuse din bilanțul prescurtat și contul prescurtat al rezultatului exercițiului.

Prin urmare, inclusiv acele ONG-uri ce nu desfășoara activități economice au obligația depunerii situațiilor financiare anuale.

În același timp, bilanțurile trebuie însoțite și de:

 • declarație scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situațiilor financiare și
 • raportul administratorilor.

Bilanțurile pot fi depuse:

 • fie în format tipărit și format electronic, la registratura unităților ministerului sau la oficiile poștale (prin scrisori cu valoare declarată);
 • fie numai în format electronic, pe portalul e-Guvernare.ro (semnate cu certificat digital calificat).

Formatul electronic al situațiilor financiare anuale încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fișier de tip PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip.

Precizăm că a fost publicat PDF-ul inteligent, versiunea 1.0.0. din data de 21 ianuarie 2020.

 

error: Content is protected !!