Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Sponsorizare club sportiv de către o microîntreprindere

Situație: Care este tratamentul fiscal al impozitului pe venit în cazul unei microîntreprinderi care sponsorizează un club sportiv?

Soluție: Reglementările legale referitoare la deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea entităților nonprofit, efectuate de către societățile cu statut fiscal de microîntreprinderi, prevăzute de Legea nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, s-au modificat începând cu 1 aprilie 2019 și în continuare în anul 2020.

Acestea prevăd ca microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit Legii 32/1994, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art.25 alin.(4^1) au posibilitatea de a scădea sumele respective din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din acest impozit.

Menționăm că registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează prin ordin al președintelui ANAF, este public și se afișează pe website-ul ANAF. Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entităților respective.

 Modelul registrului precum și forma în care se completează sunt aprobate prin OpANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Precizăm că solicitarea entității sponsorizate a înscrierii în Registru se efectuează prin completarea formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordin.

Conform art.56, alin.(1^1), microîntreprinderile pot scădea sumele reprezentând acte de sponsorizare către persoane juridice fără scop lucrativ și unități de cult (efectuate în condițiile prevăzute de Legea sponsorizării nr. 32/1994, cu modificările ulterioare) dacă acestea din urma sunt înscrise, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Este important de subliniat faptul că deducerea se aplică în trimestrul în care a fost efectuată sponsorizarea și pentru care se datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Exemplu de calcul:

  • total venituri determinate conform prevederilor art. 53 din Codul fiscal = 100.000 lei
  • cota de impunere 1% (conform dispozițiilor art. 51 din Codul fiscal, impozit datorat = 1.000
  • suma sponsorizată = 500
  • limita de 20% din impozitul datorat = 200
  • suma care poate fi scazută din impozit este de = 200
  • credit fiscal reportat pentru trimestrul următor = 300
  • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată în trimestru = 800

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare pe o perioada de 28 de trimestre consecutive.

Conform prevederilor art. 56 alin. (1^1) și alin. (1^2) scăderea acestor sume, se efectuează în ordinea înregistrării lor, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Ca și obligație de raportare pentru microîntreprinderile care efectuează sponsorizări este depunerea în anul următor, până la data de 25 ianuarie a formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, aprobat prin OpANAF nr. 1825/2018.

Astfel, declarația nr. 107 se depune până la data de 25 ianuarie 2020 pentru anul 2019 și în anul 2021 pentru anul 2020. În condițiile în care societatea nu a mai efectuat sponsorizări anterior anului 2018, se completează secțiunea B.

Pentru trimestrul în care se efectuează operațiunea de sponsorizare, în formularul 100 ”Declarație privind obligațiile de plata la bugetul de stat” se completează următoarele informații:

– la rd. 1 “Suma datorată” se înscrie impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizările (1.000 lei),

 – la rd. 1.1. “Suma deductibilă” se trece suma reprezentând sponsorizările pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat (200 lei).

 – la rd. 2 “Suma de plată” se înscrie diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 1.1.(800).

Declarația 100 se depune trimestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se stabilește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

În trimestrul următor se fac aceleași calcule, se stabilește cât reprezintă 20% din impozitul datorat și la rd. 2 se trece diferența de plată (adică din 300 lei cheltuieli cu sponsorizarea rămase se scade cât se poate deduce din impozitul pe venit datorat).

Reamintim faptul că operațiunea de sponsorizare trebuie să aibă la bază un contract încheiat în formă scrisă în care să fie specificat obiectul, valoarea și durata sponsorizării, precum și drepturile și obligațiile părților.

error: Content is protected !!